vEdukacja Platforma

Skip Navigation Links.
modyfikacja 2016-02-10 12:09 | odsłon 546WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT GRÓJECKI /

NADANIE UPRAWNIEŃ SZKOLE, PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


 Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec.

Wydział Edukacji i Zdrowia, tel. 48 665 11 50,  pokój 37 

Złożenie dokumentów: Punkt podawczy, parter przy wejściu głównym.  


Godziny pracy wydziału: 
poniedziałek w godzinach 7.30-17.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30 - 15.30

 


 WYMAGANE DOKUMENTY


 • Zgłoszenie placówki do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki
 • Zgłoszenie zmiany we wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki
 • Zgłoszenie dotyczące nadania uprawnień szkoły publicznej

Załączniki:

 

 • Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
 • Lista pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów).
 • Informacja o warunkach lokalowych (formularz) a także dokumenty potwierdzające zobowiązania zawarte w ww. informacji - zgodnie z at. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (dokumenty potwierdzające realizacje praktycznej nauki zawodu, jeśli jest realizowana poza szkołą) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (dokumentami potwierdzającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy mogą być m.in. opinie PPIS oraz MKPSP lub opinie właściwych rzeczoznawców).
 • Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę, tj. kopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna, aktualny wypis z KRS – osoba prawna.
 • Zaświadczenie z KRS o nie orzeczeniu wobec osoby fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę środka karnego zakazu prowadzenia działalności oświatowej.
 • Dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 45 ze zm.), co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON - formularz (SIO-RSPO-REGON).
 • Pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty (konieczna w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).
 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3. ustawy o systemie oświaty (konieczne w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)


TERMIN ZAŁATWIENIA


 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu (możliwy odbiór osobisty w siedzibie urzędu). 


W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Starosta Powiatu Grójeckiego wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji.

 

OPŁATA


Postępowanie jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki dokonywany jest w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 

 • Osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną  odpowiedzialności i spółki akcyjne.
 • Osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni). 


Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami w Starostwie Powiatowym w Grójcu (Punkt Informacyjny/Sekretariat) lub wysłać pocztą.

 

Nadanie uprawnień szkole niepublicznej wpisanej do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych uzyskuje się na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Powiatu Grójeckiego na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół medycznych również opinii Ministra Zdrowia)

 

Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.


Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić Staroście Grójeckiemu w ciągu 14 dni ich powstania za pomocą formularza opisującego dokonane zmiany wraz z załącznikami, dokumentami, które te zmiany potwierdzają, również formularz (SIO-RSPO-REGON), na podstawie którego zostaną zweryfikowane cechy objęte wpisem REGON.

  

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Grójeckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

INFORMACJE DODATKOWE


 Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia

(Karina Kamińska) I piętro, pok. 37.

 

PODSTAWA PRAWNA


 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U z 2013r. poz. 267 z późń. zm.)
 


 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Zgłoszenie-wpis

Zgłoszenie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Grójecki

2016-02-10 Pobierz
39 kB
Zgłoszenie-wpis

Zgłoszenie do Ewidencji szkół

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Grójecki

(szkoła/placówka prowadząca kształcenie w zawodach)

2016-02-10 Pobierz
30 kB
Zgłoszenie-zmiany

Zgłoszenie zmiany wpisu w Ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Powiat Grójecki

2016-02-10 Pobierz
28 kB
Zgłoszenie-uprawnienia

Wniosek  nadanie uprawnień szkoły publicznej

2016-02-10 Pobierz
27 kB
Załącznik-wpis

Informacja o warunkach lokalowych

2016-02-10 Pobierz
31 kB
Załacznik SIO-RSPO-REGON

Dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jst

2016-02-10 Pobierz
88 kB
Załącznik - uprawnienia

Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 ustawy o systemie oświaty

2016-02-10 Pobierz
28 kB